INFORMACJE

O SZKOLE

Jesienne Szkoły "Problemy Dydaktyki Fizyki" organizowane są już od 37 lat. Zostały powołane przez środowisko wrocławskich dydaktyków fizyki, w uzgodnieniu z wiodącymi ośrodkami dydaktyki fizyki w Polsce, w celu doskonalenia procesu uczenia się i nauczania fizyki. Od samego początku założeniem było utworzenie forum, na którym mogliby wymieniać doświadczenia i prezentować wyniki badań dydaktycy fizyki z uczelni, nauczyciele uczący fizyki i doradcy metodyczni. Dydaktycy fizyki i fizycy z uczelni uzgadniali podejścia do nauczania, tworzyli nowe struktury programowe, interpretację trudnych zagadnień fizyki. Nauczyciele pogłębiali swoje rozumienie fizyki i weryfikowali propozycje nowych rozwiązań przez pryzmat praktyki. Wszyscy mieli okazję do partnerskich rozmów. Programy Szkół PDF odzwierciedlały problemy nurtujące środowiska szkolne i uczelniane. Głównymi składowymi programu były warsztaty, seminaria, dyskusje i wykłady (prezentacje). Z biegiem lat cechą charakterystyczną Szkół stał się coraz większy udział nauczycieli a Szkoła PDF stała się jedną z nielicznych form przedmiotowego doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Chcemy utrzymać szkoleniowy charakter tych spotkań, ale pragniemy jednocześnie powrócić do tradycji pierwszych Szkół, w których udział pracowników z uczelni, kształcących przyszłych nauczycieli fizyki, był bardzo istotny.

Ostatnia, XIX Jesienna Szkoła PDF: "Dydaktyka fizyki w Polsce. Historia - teraźniejszość - perspektywy", odbyła się w dniach 14-17 października 2010 roku, w Krośnicach k/Milicza. Podstawowa sesja poświęcona była przeglądowi dorobku badawczo-organizacyjnego uczelnianych zakładów i zespołów dydaktycznych. Zagadnieniem, nad którym dyskutowaliśmy było nauczanie przedmiotu Przyroda w szkole ponadgimnazjalnej. Po Szkole została wydana książka ("Problemy dydaktyki fizyki", A. Krajna, L. Ryk, K. Sujak-Lesz (red.), Oficyna Wydawnicza ATUT. Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, Centrum Edukacji Nauczycielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego), w której zaprezentowano dorobek merytoryczny Szkoły.

KOMITET PROGRAMOWO-NAUKOWY

Ryszard Cach - przewodniczący Komitetu
Władysław Błasiak (Uniwersytet Pedagogiczny)
Ewa Dębowska
Andrzej Krajna
Zygmunt Mazur
Andrzej Majhofer (Uniwersytet Warszawski)
Zygmunt Olesik (Akademia Jana Długosza)
Leszek Ryk
Piotr Skurski (Uniwersytet Łódzki)
Krystyna Sujak-Lesz
Tadeusz Wibig (Uniwersytet Łódzki)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Ewa Dębowska (dyrektor Szkoły)
Julian Furtak
Tomasz Greczyło (sekretarz)
Zygmunt Mazur
Leszek Ryk
Krystyna Sujak-Lesz